#Sistabriefen

Den 28 november 2017 gick reklam-, pr- och kommunikationsbranschen ut i ett gemensamt upprop #sistabrifen, där 2126 kommunikatörer kräver ett slut på sexuella trakasserier, övergrepp och sexism i branschen. Som byråledare, chefer och ägare ställer vi oss självklart bakom uppropet och tar vårt ansvar för att Granath ska vara en arbetsplats fri från diskriminering, förtryck och övergrepp och att den kommunikation vi skapar är fri från skadliga normer och sexism.

I vår jämställdhetspolicy och handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier fastslår vi att:

  • Granaths övergripande målsättning är att jämställdhetsarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del i all vår verksamhet. För att målsättningen ska uppnås måste vi arbeta med mätbara målsättningar och konkreta åtgärder
  • Kvinnors och mäns villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter ska vara lika inom hela företaget. Arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter ska inte vara beroende av kön eller ursprung.
  • Det ska finnas likvärdiga utbildnings- och kompetensutvecklingsmöjligheter för både kvinnor och män. Dessutom ska utbildningsinsatserna präglas av ett jämställdhetsperspektiv.
  • Löneskillnader beroende på kön inte ska förekomma. De skillnader som inte kan förklaras med annat än kön ska åtgärdas.
  • Ingen ska utsättas för sexuella trakasserier. Det innefattar även att ingen ska behöva känna sig kränkt eller känna obehag på grund av uttalanden, bilder och text som finns anslagna eller är synliga i arbetslokalen.
  • Kränkande särbehandling och trakasserier ska upphöra så snabbt och konfidentiellt som möjligt. Ingen åtgärd ska vidtas utan att den som utsatts sagt ja till den. Som medarbetare på Granath ska du aldrig medverka till att dölja kränkande särbehandling eller trakasserier, utan istället berätta om dina misstankar för din chef, HR eller skyddsombud.

Det här är ett ständigt pågående arbete och vi är inte perfekta, men vi ger oss inte förrän vi har en arbetsmiljö där alla känner sig trygga oavsett ålder, könsuttryck, sexuell läggning och bakgrund.

David Granath
Fredrik Espmark
Maria Lamke
Jens Thelfer
Henrik Pruggler

#sistabriefen